Dokumentācija


Rīgas 64. vidusskola 1.-9. klasēs realizē licencētu Vispārējo pamatizglītības programmu (kods 2101 11 11), kurai 2014./2015. m. g. ir sekojošs mācību priekšmetu un stundu plāns Pamatskolas mācību plāns

10.-12. klasēs realizē licencētu Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 3101 10 11), kurai 2014./2015. m. g. ir sekojošs mācību priekšmetu un stundu plāns Vidusskolas mācību plāns


Skolas nolikums

Skolas Iekšējās kārtības noteikumi

Skolas attīstības plāns

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Pedagoģiskās padomes reglaments

Skolas padomes reglaments

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Skolēnu kavējumu uzskaites kārtība

Pretkorupcijas pasākumu izpilde 2016.gadā Rīgas 64. vidusskolā

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2017

Kārtība, kādā piešķir un izlieto līdzekļus skolēnu ēdināšanai


    ×