“ Jūsu dzīve ir Jūsu lēmumu, nevis apstākļu rezultāts”
(Stīvens R.Kovejs)

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA


No 2017.gada 25. septembra mūsu skola ir iesaistījusies projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001:

Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (PVS 3713)

Projekta mērķis:

 • uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām

Projekta īstenošanas laiks - 2016. g. 2. janvāris – 2020.g. 31. decembrim

Īstenotājs – Valsts izglītības attīstības aģentūra

Sadarbības partneri:

 • pašvaldības;
 • profesionālās izglītības kompetences centri;
 • Valsts izglītības satura centrs.

Finansējums:

 • 18 398 598 EUR ESF finansējums;
 • 3 246 812 EUR valsts budžeta finansējums
 • Paredzētais finansējums vienam izglītojamajam 2017./2018. m.g. 10 EUR

Par projekta realizāciju atbildīgi pedagogi karjeras konsultanti (PKK):

 • Inga Martuzāne 
 • Iveta Stūrmane-Siļutina 
 • Gunta Stūrmane 

Vairāk par projektu šeit:

Infografika par karjeras atbalsta sistēmas dalībniekiem

KARJERA ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā. Vairāk par karjeras jēdzieniem lasīt šeit:

Infografikas par karjeras izglītību:

NODERĪGI

KLAŠU AUDZINĀTĀJIEM

VECĀKIEM

TESTI

 Filmas par karjeras veidošanu:

 Spēle publiskota šeit: http://www.profesijulaikotajs.lv/×