Iestājpārbaudījuma rezultāti uz 10. klasi

Iestājpārbaudījumu nokārto tie skolēni, kuru vidējais rezultāts ir ne mazāks par 50%.

Izglītojamiem, kas sekmīgi būs nokārtojuši iestājpārbaudījumus, dokumentus ir jāiesniedz direktora noteiktajā termiņā līdz 19. jūnija plkst. 14.00 skolotāju istabā.

Līdz 19. jūnija plkst. 17.00 uzņemto 10. klašu izglītojamo saraksts ar piešķirtajiem kodiem būs publicēts skolas mājas lapā un izvietots skolā pie ziņojuma dēļa.

Uzņemtās 10. klases tiek aicinātas uz tikšanos ar klases audzinātājiem 20. jūnijā plkst. 10.00.


×