Sākumskola

Bērnu reģistrācija sākumskolai
Informācija 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu vecākiem!
Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē notiek ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Reģistrējot bērnus, nepieciešams iesniegums (veidlapa pieejama pie skolas dežuranta vai internetā), bērna dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments.

Skolas formas 1.-4.kl. (skat.šeit)

Visparīgā informācija
2016./2017. m.g. mācības Rīgas 64. vidusskolas 1.-4. klasēs uzsāka 442 skolēni.
Mācības notiek divās maiņās.


Klase

Skolēnu skaits

Mācību maiņa

Stundu skaits nedēļā

1. klase

115

I

22

2. klase

117

I

23

3. klase

106

II

24

4. klase

104

II

26

Skola strādā pēc vispārējās pamatizglītības programmas, kods 21011111.
Pamatizglītības programmas apguves plānotie rezultāti noteikti Valsts pamatizglītības standartā. Vispārējās pamatizglītības programmas apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo skaits ir no 20 – 34 bērniem. Mācību priekšmetu un stundu paraugplāns nosaka obligāto stundu skaitu katrā klasē.

Skolēnu sasniegumi mācību procesā tiek vērtēti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību:
1.kl. – aprakstošās vērtēšanas sistēmā, īsi rakstiski vai mutiski raksturojot skolēnu mācību darbību, darba stilu, saskarsmes un sadarbības prasmi, attieksmi un dinamiku mācībās.
2.kl. – latviešu valoda un matemātika tiek vērtētas 10 ballu vērtēšanas skalā, pārējos mācību priekšmetos izmantojot aprakstošo vērtēšanas sistēmu.
3.kl. - latviešu valoda, angļu valoda un matemātika tiek vērtētas 10 ballu vērtēšanas skalā, pārējos mācību priekšmetos izmantojot aprakstošo vērtēšanas sistēmu saskaņā ar grozījumiem 2014.g. 12.augustā MK noteikumos Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem".
4.kl. – visi mācību priekšmeti tiek vērtēti 10 ballu vērtēšanas skalā.

Informācija
25 skolēniem no 1. klasēm ir iespēja pēc stundām mācīties pagarinātās dienas grupā. To finansē valsts, tādēļ tā ir bezmaksas grupa. Ar šiem skolēniem strādā skolotāja Ieva Gāršniece.

Skolas mikrorajons (skat. saiti)