Erasmus+

Projekta mērķis ir attīstīt izglītojamo izpratni par vides problēmām un alternatīvo resursu izmantošanu, lai padarītu nākotni videi draudzīgāku.

Erasmus+ Latvijā izglītības un mācību jomā
Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās

Erasmus + KA2  “Vides problēmu risinājumi un virzība uz ilgtspējīgu nākotni” Projekta Nr. 2019-1-DE03-KA229-059563-6
Identifikators
PVS ID 4020
Projekta nosaukums
Vides problēmu risinājumi un virzība uz ilgtspējīgu nākotni
Plānotais finansējuma avots
ES – Eiropas Savienības fondi
Izmaksas
Projekta kopējais budžets: EUR 30 193.00
tai skaitā RD projekta budžeta daļa: EUR 30 193.00
RD līdzfinansējums: EUR 0.00
RD priekšfinansējums: EUR 6 039.00
Finansējošās programmas nosaukums: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas „Erasmus+” KA2
Budžeta programmas kods

Atslēgvārdi
Apkārtējās vides problēmas, ilgtspējīga nākotne
Par projektu atbildīgā iestāde
Rīgas 64. vidusskola
Par projektu atbildīgā persona
Jana Strautmane - jstrautmane@edu.riga.lv
Ārējā partnera nosaukums
Norbert – Gymnasium Knechtsteden, Dormagen, Vācija
Ārējā partnera kontaktpersona
Nadine Neuwöhner - N.Neuwoehner@gmx.net
Paredzamie projekta datumi
01.09.2019 - 31.08.2021 (24 mēneši)
Projekta partneri
- 2IIS A-Ruiz, Itālija
- LICEUL BORSA, Rumānija
- Szkola Podstawowa im. sw. Jadwigi Krolowej w Stubnie, Polija
- Ingieråsen skole, Norvēģija
Mērķa grupa
Jaunieši vecumā no 12 līdz 15 gadiem
Esošās problēmas apraksts
Bibliskais stāstījums “Noasa šķirsts” par dzīvnieku sugu glābšanu kalpo par pamatu un metaforu starptautiskajai sadarbībai starp ES valstu skolām, lai piedalītos vides problēmu risināšanā. Cilvēki daudzās jomās neizturas atbildīgi pret zemi un vidi. Vides problēmas nezina robežas un ir nepieciešams sadarboties, lai kopīgi meklētu vides problēmu risinājumus.
Projekta mērķi
Attīstīt skolēnu izpratni par vides problēmām un alternatīvo resursu izmantošanu, lai padarītu nākotni videi draudzīgāku.
Projektā plānotās aktivitātes
- Apmaiņas vizītes 6 partnervalstīs, iesaistot kopā 150 skolēnus
- Skolēnu pētījumu veikšana par kukaiņu skaita samazināšanos, pārtikas atkritumu pārstrādi, ūdens piesārņojumu
- Praktisko aktivitāšu organizēšana, izmantojot grupas darbu, diskusijas u.c.
Paredzamie rezultāti
- Skolēni ieguvuši starptautiskās sadarbības pieredzi vides jautājumu risināšanā
- Skolēniem radusies interese par vides jautājumu risināšanu un uzlabojušās sekmes dabaszinību priekšmetā
- Pedagogi ieguvuši jaunus materiālus un metodes dabas zinību stundu organizēšanai


×