“ Jūsu dzīve ir Jūsu lēmumu, nevis apstākļu rezultāts”
 (Stīvens R.Kovejs)

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

No 2017.gada 25. septembra mūsu skola ir iesaistījusies projektā:

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
(Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 25. septembris - 2020. gada 31. augusts
Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Karjeras atbalsta pasākumu plānu Rīgas 64. vidusskolā īstenos 4 pedagogi-karjeras konsultanti. 


Papildus projekta ietvaros var saņemt individuālās konsultācijas, ar karjeras plānošanu saistītajos jautājumos:

Pirmdien,16.00-19.00
Otrdien, 16.00-19.00
Trešdien, 13.00-19.00
Ceturtdien, 16.00-19.00
Piektdien, 9.00-17.00

Vairāk par projektu šeit:

Infografika par karjeras atbalsta sistēmas dalībniekiem

KARJERA ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā. Vairāk par karjeras jēdzieniem lasīt šeit:

Infografiki par karjeras izglītību:

NODERĪGI

KLAŠU AUDZINĀTĀJIEM

VECĀKIEM

TESTI

 Filmas par karjeras veidošanu:

 Spēle publiskota šeit: http://www.profesijulaikotajs.lv/