Skolēnu zinātniski pētnieciskā darba izstrāde
Rīgas 64. vidusskolā

Viena no būtiskām prasmēm, kas skolēnam vidējās izglītības posmā jāpilnveido, ir pētnieciskā darbība. Izstrādājot ZPD, skolēns iegūst vērtīgu pieredzi pētnieciskā darba svarīgākajos posmos, darba tehniskajā noformējumā un prezentēšanā, kas noderēs studējot augstskolā.
ZPD izstrāde vidusskolā ir obligāta. Par to skolēns tiek informēts, iestājoties vidusskolā.
Darbu izstrādā viens vai ne vairāk kā 2 skolēni kopā. Darba vērtējums tiek ierakstīts 11. klases liecībā.
Skolēns tematu izvēlas brīvi kādā no mācību priekšmetiem vai viņu interesējošām nozarēm. ZPD tematus var piedāvāt skolotāji. Skolēns izvēlas darba vadītāju – skolotāju (vadītājs vai konsultants var būt ne tikai skolotājs, bet arī cits speciālists attiecīgajā pētniecības nozarē) un kopīgi precizē izvēlēto tēmu. Temata izvēlei un saskaņošanai ar darba vadītāju jānotiek ne vēlēk kā 10. klases II semestrī.
Klases audzinātājs veido apkopojošu sarakstu par tematu izvēli, darbu vadītājiem. Sarakstu iesniedz mācību daļā līdz attiecīgā gada 10. maijam. Izvēlētais temats, saskaņojot ar darba vadītāju un informējot mācību daļu, darba gaitā var tikt precizēts vai mainīts.

ZPD teorētiskā materiāla vākšanu un apkopošanu ieteicams pabeigt līdz nākošā mācību gada rudens brīvlaikam. Pēc brīvlaika ieteikta teorētiskās daļas priekšaizstāvēšana, veidojot apvienotās skolotāju – konsultantu komisijas.
ZPD praktiskā daļa jāpabeidz līdz janvāra (11.kl.) otrajai nedēļai. Janvāra otrajā, trešajā nedēļā katram skolēnam individuāli jāatskaitās mācību daļas vadītājam par paveikto ZPD.
Darba tehniska pabeigšana un noformēšana notiek līdz skolas projektu nedēļai februārī.
ZPD aizstāvēšana notiek projektu nedēļā apvienotajās sekcijās. Darba aizstāvēšanai paredzētas 7 minūtes, atbildēm uz jautājumiem – 3 minūtes.
Labākie darbi tiek prezentēti skolas ZPD noslēguma konferencē un izvirzīti aizstāvēšanai Vidzemes priekspilsētas skolēnu ZPD lasījumos.

ZPD vērtēšanas kritēriji

Saturs:

 1. Darba satura atbilstība izvēlētajai tēmai;
 2. Tēmas izklāsts (valoda, loģiskums, fakti, pētījumi);
 3. Darba zinātniskums (darbā izmantoto matožu apraksts, iegūto rezultātu apstrāde un analīze);
 4. Skolēna radoša pieeja darbam, patstāvīgie atzinumi, secinājumi, prasme salīdzināt informāciju, ja tā ir pretrunīga;
 5. Darba aktualitāte, pratiskais pielietojums.
 6. Literatūras apskats:
 • Literatūras apskata atbilstība izvēlētajam tematam un pētāmajai problēmai,
 • Literatūras apskata loģisks izklāsts un pēc iespējas jaunākās informācijas apstrāde,
 • Pareiza atsauču lietošana:
  • Ja tekstā minēts citāts;
  • Ja tekstā dots skaitlisks materiāls;
  • Ja tekstā pieminēts vai aprakstīts kāds piemērs vai vienreizējs gadījums, kas nav vispārzināms;
  • Ja tekstā izklāstīts kādas personas teiktais vai uzskati;
  • Ja tekstā ir pieminēts kāds avots, zinātnisks pētījums, raksts.

Ir vairāki atsauču noformēšanas veidi:

 • parindēs norādītas atsauces – tās novieto katras lappuses beigās zem teksta, atdalot tās no teksta ar svītru;
 • aiz teksta – nodaļas vai pat darba beigās;
 • tekstā.

Noformējums:

  1. Estētiskais;
  2. Zinātniskais:
   • Titullapa;
   • Satura rādītājs;
   • Ievads;
   • Hipotēze, mērķi un uzdevumi;
   • Secinājumi;
   • Nobeigums;
   • Pielikumi (nav obligāti);
   • Izmantotās literatūras un avotu saraksts;
   • Anotācija svešvalodā.
  3. Tehniskais:
   • Noformējums datorrakstā:
    • jāraksta uz A4 formata lapas vienas puses, burtu lielums (fonts)-12;
    • lpp.iekārtojuma parametri:
     • no lapas kreisās malas jāatstāj 3 cm,
     • no labās – 1 cm,
     • no augšmalas un apakšmalas – 2 cm;
    • lappuses jānumurē, sākot ar ievadu;
    • Jaunā lappusē jāsāk darba galvenās daļas, bet apakšnodaļas turpina rakstīt aizsāktaja lappusē, uzraksto virsrakstu, kā paredzēts satura rādītājā, taču lappusi nedrīkt beigt tikai ar jaunu virssrakstu;
   • Kļūdas.

Aizstāvēšana:
prasme uzstāties, pareizas literārās valodas lietošana: loģisks argumentēts domas izklāsts, prasme atklāt darba būtību, pamatot un aizstāvēt, prasme ieinteresēt paveiktajā, atbildes uz jautājumiem.

Vērtēšana: 

0-nepietiekams, 1-pietiekams, 2-labs; 3-augsts, izņemot aizstāvēšanu, kur vērtējums ir 5 punkti (0-1 – nepietiekams, 2-3 punkti – pietiekams; 4 –labs; 5 punkti – augsts).

Vidzemes priekšpilsētas ZPD konferences sekciju komisijas ir tiesīgas skolēna darbu nevērtēt, ja tiks konstatēts, ka darbs ir plaģiāts.

Plaģiāts ir cita autora oriģināldarba vai tā daļu uzdošana par savējo. Plaģiāts tāpat ir darbs, kurā veiktas nenozīmīgas satura vai formas izmaiņas (piemēram, romāna personām doti citi vārdi) vai kurš ievietots citā kontekstā. Plaģiātu nevajag sajaukt ar ideju, arhetipu vai darba veidošanas metožu brīvu izmantojumu oriģināldarba radīšanai. Ja plaģiēts aizsargāts darbs, tad  var runāt par  autortiesību pārkāpumu.

Vairāk par ZPD veidošanas struktūru var lasīt:

 • Rudīte Hakele „Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība” izd. „RAKA”, 2005.
 • Anita Vanaga „Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs 10.-12. klasei”, Zvaigzne ABC 1999.
 • Internetā Valsts Izglītības satura centra mājas lapā.