Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

 

 

  • Saskaņā ar Ministru kabineta  2016. gada 5. jūlija noteikumu  Nr.446 ,,Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 350 ,,Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība"  pedagogam, kuram kvalitātes pakāpe līdz 2016. gada 31. maijam nav piešķirta, un pedagogam, kuram kvalitātes pakāpes apliecības derīguma termiņš beidzas laikposmā no 2016. gada 31. maija līdz 2018. gada 31. augustam, ir tiesības pieteikties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai ne agrāk kā 2018. gada 1. septembrī. Līdz 2018. gada 31. augustam iesniegtie pedagogu iesniegumi netiek izskatīti.
Skat.http://likumi.lv/ta/id/283485-grozijums-ministru-kabineta-2014-gada-17-junija-noteikumos-nr-350-pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanas