Uzņemšanas noteikumi Rīgas 64.vsk. 10. klasē

 

Pagarināta izglītojamo uzņemšana 10.klasē

Aicinām 9.klašu absolventus, kuri izlēmuši, ka vēlas mācīties Rīgas 64.vidusskolā 10.klasē, pieteikties iestājpārbaudījumam, kas notiks 22.jūnijā plkst.11.00. Iesniegums iestājpārbaudījumam iesniedzams skolas lietvedībā darba dienās no 9.00. līdz 13.00.

Iestājpārbaudījuma paraugs

 

Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, kurā vērtējumi nav zemāki par 4 ballēm.

10. klases vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas
(kods 31 011 011) apakšnovirzieni Rīgas 64.vidusskolā:

10. klasēs izglītojamos uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā šādus kritērijus:

- iestājpārbaudījuma rezultātu (maksimālais punktu skaits – 80 punkti);
- vidējo vērtējumu sekmju izrakstā (maksimālais punktu skaits – 10 punkti).

12.06.2017. ! Iestājpārbaudījuma rezultāti !

Pēc iestājpārbaudījuma iesniedzamie dokumenti:

- direktoram adresēts viena no izglītojamā vecāku vai aizbildņa iesniegums;
- apliecības par pamatizglītību kopija un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumentu oriģinālus;
- dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
- bērna medicīniskā karte 026/u (izņemot Rīgas 64.vidusskolas absolventus).

Dokumenti pēc iestājpārbaudījumu rezultātu uzzināšanas iesniedzami 13., 14. un 15.jūnijā (9.00-13.00).

15.jūnijā plkst. 12.00 - klašu sastāva paziņošana un tikšanās ar audzinātājiem.

Interešu izglītībā vidusskolēniem piedāvājam:

  • dziedāt jauktajā korī;
  • dejot tautas deju kolektīvā "Dzērvenīte";
  • spēlēt teātri;
  • trenēties volejbolā un florbolā;
  • apgūt netradicionālos rokdarbus.