Pārbaudes darbi 6., 9. un 12. klasei

Valsts izglītības satura centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.398 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 14. un 15. punktu  publicē  2022./2023.mācību gadam šādas valsts pārbaudes darbu programmas.

VALSTS PĀRBAUDES DARBU PROGRAMMAS 2022./2023. m.g.


Diagnosticējošie darbi 2022./2023. mācību gadā vairs nav obligāti, bet skola var patstāvīgi lemt par to norisi.
- vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu;
- skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem;
- līdz mācību gada beigām iespēja pilnveidot/nostriprināt savas prasmes, kā arī turpināt plānoto tēmuapguvi.

Rīgas 64. vidusskolā diagnosticējošie darbi notiks:

6. klasēm
latviešu valodā - no 27. februāra - 3. martam
matemātikā - no 6. - 10. martam
dabaszinības - no 20. - 24. februārim

9. klasēm
starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs - no 24. - 28. aprīlim

6. un 9. klasei Latviešu valodas un dabaszinību DD norise plānota tiešsaitē.


Valsts pārbaudes darbu norises laiki

9. klasēm
Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi - eksāmeni

 • latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) - 16. un 17. maijā
 • matemātika (rakstiski, centralizēti) – 24. maijā
 • vienā svešvalodā (kombinēti) - 1. un 2. jūnijā
 • starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) - 6. jūnijā

12. klasēm
Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Valsts noteiktie pārbaudes darbi vispārējās vidējās izglītības posmā ir šādi:

 • valsts pārbaudes darbs latviešu valodā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
 • valsts pārbaudes darbs svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā (B2) mācību satura apguves līmenī;
 • valsts pārbaudes darbs matemātikā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
 • ne mazāk kā divi valsts pārbaudes darbi padziļinātājos kursos augstākajā mācību satura apguves līmenī.

MK noteikumi nr. 416 (03.09.2019.) Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem.


Centralizētie eksāmeni:

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

 • angļu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa - 2023. gada 9. un 10. maijā;
 • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2023. gada 11. maijā;
 • krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. maijā;

matemātikā (rakstiski) - 2023. gada 15. maijā;

kultūrā un mākslā (rakstiski) – 2023. gada 17. maijā

vēsturē (rakstiski) – 2023. gada 19. maijā

latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā

ģeogrāfijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 25. maijā, praktiskā daļa – 26. maijā

bioloģijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā

dizainā un tehnoloģijās (rakstiski) – 2023. gada 2. jūnijā

ķīmijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, praktiskā daļa – 6. jūnijā

sociālajās zinātnēs (rakstiski) – 2023. gada 7. jūnijā

fizikā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 8. jūnijā, praktiskā daļa – 9. jūnijā


22.02.2022. MK noteikumi nr.132 par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā.×