Nobeiguma pārbaudes darbu grafiks 2019./20.m.g. 1.sem.


Valsts pārbaudes darbi 6., 9., 11. un 12. klasei

Valsts pārbaudes darbi 6. klasei

Diagnosticējošie darbi notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - mutvārdu daļa - no 2020. gada 6.janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa - 19. februārī

matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 27. februārī

dabaszinībās (rakstiski) - 2020. gada 5. martā


Valsts pārbaudes darbi, pabeidzot 9. klasi

Eksāmeni notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa - 20. un 21. maijā

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 27. maijā, mutvārdu daļa - 27. un 28. maijā

matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 2. jūnijā

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 9. jūnijā

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - 2020. gada 15. jūnijā

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - 2020. gada 17. jūnijā

matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 19. jūnijā

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 26. jūnijā


Valsts pārbaudes darbi 11. klasei

fizikā - 

ķīmijā - 


Valsts pārbaudes darbi, pabeidzot 12. klasi

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 17. martā, mutvārdu daļa - 17., 18. un 19. martā

vācu valodā (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2020. gada 18. martā

krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 19. martā, mutvārdu daļa - 19. un 20. martā

franču valodā (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2020. gada 20. martā

latviešu valodā (rakstiski) - 2020. gada 19. maijā

matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 22. maijā

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā centralizētais eksāmens notiek:

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 26. maijā

bioloģijā (rakstiski) - 2020. gada 3. jūnijā

fizikā (rakstiski) - 2020. gada 5.jūnijā

ķīmijā (rakstiski) - 2020. gada 28. maijā

eksāmens notiek:

informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 1. jūnijā, praktiskā daļa - 1. un 2. jūnijā

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2020. gada 8. jūnijā

ekonomikā (rakstiski) - 2020. gada 10. jūnijā

Eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet nav norādīti šajos noteikumos un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2019. gada 18. maija līdz 19. jūnijam.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

izglītojamā pirmajā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) - 2020. gada 15. jūnijā

latviešu valodā (rakstiski) - 2020. gada 17. jūnijā

matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 19. jūnijā

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 25. jūnijā

bioloģijā (rakstiski) - 2020. gada 29. jūnijā

fizikā (rakstiski) - 2020. gada 1. jūlijā

ķīmijā (rakstiski) - 2020. gada 30. jūnijā

informātikā (kombinēti) - 2020. gada 6. jūlijā

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2020. gada 2. jūlijā

ekonomikā (rakstiski) - 2020. gada 3. jūlijā

Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, vai izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajā laikā, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

×