Telpu nomas izsole


Paziņojums


1. Iznomājamais objekts.
1.1. Rīgas 64.vidusskolas sākumskola (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Burtnieku 34, ar kopējo platību 1 kv.m., 1 (viena) automāta izvietošanai karsto dzērienu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi.
2.1. Nodrošināt skolēnu, darbinieku un apmeklētāju karsto dzērienu automāta pakalpojumus.
2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):
3.1. 8.05 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.
4.3. Karsto dzērienu automātam darbības nodrošināšanai nav nepieciešams pastāvīgs ūdens pieslēgums.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:
5.1. 1 gadu no līguma noslēgšanas brīža ar iespēju pagarināt līdz 3 gadiem.

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:
6.1. Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2018.gada 11.aprīlim, plkst.12:00, Rīgā, Ūnijas ielā 93, 10.kab., pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:
7.1. Mob.tel. 29405558, Jānis Kaktiņš, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā.

Rīgas 64.vidusskolas telpu iznomāšanas komisija


Paziņojums


1. Iznomājamais objekts.
1.1. Rīgas 64.vidusskola (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Ūnijas ielā 93, ar kopējo platību 1 kv.m., 1 (viena) automāta izvietošanai karsto dzērienu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi.
2.1. Nodrošināt skolēnu, darbinieku un apmeklētāju karsto dzērienu automāta pakalpojumus.
2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):
3.1. 8.85 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.
4.3. Karsto dzērienu automātam darbības nodrošināšanai nav nepieciešams pastāvīgs ūdens pieslēgums.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:
5.1. 1 gadu no līguma noslēgšanas brīža ar iespēju pagarināt līdz 3 gadiem.

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:
6.1. Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2018.gada 11.aprīlim, plkst.12:00, Rīgā, Ūnijas ielā 93, 10.kab., pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:
7.1. Mob.tel. 29405558, Jānis Kaktiņš, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā.

Rīgas 64.vidusskolas telpu iznomāšanas komisija

×