Aktuāla informācija

Svarīga informācija 5.-12. klašu izglītojamajiem un vecākiem!

Skolā uz šo brīdi ir medmāsas vakance, tāpēc situācijās:

Ja izglītojamais ir saslimis vai guvis nelielu sadzīves traumu un nav apdraudēta viņa veselība un dzīvība:
1. Izglītojamais dodas pie sava klases audzinātāja vai meklē palīdzību pie sava priekšmeta skolotāja/vadības pārstāvja/atbalsta personāla/skolas darbinieka, ja audzinātāja nav uz vietas.
2. Audzinātājs vai skolas darbinieks sazinās ar bērna likumisko pārstāvi un ziņo par notikušo.
3. Bērna likumiskais pārstāvis pieņem lēmumu par:
- bērna sagaidīšanu un izņemšanu no skolas;
- bērna atstāšanu skolā līdz mācību stundu beigām.

SVARĪGI!
Izglītojamais netiek palaists viens pats uz mājām bez likumiskā pārstāvja rakstiskas piekrišanas e-klasē vai sms ziņā klases audzinātājam.

Ja izglītojamais ir guvis smagu traumu vai saslimšanu:
1. Skolas darbinieks nekavējoties izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, zvanot uz 113, un izglītības iestāde nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.
2. Ziņo par notikušo bērna likumiskajam pārstāvim un skolas vadībai.

×