Dokumentācija

Rīgas 64. vidusskola 1. - 9. klasēs realizē licencētu Pamatizglītības programmu (kods 21011111),
10. - 12. klasēs realizē licencētu Vispārējās vidējās izglītības virziena programmu (kods 31016011).

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums [2023.]

Kritēriju un rezultatīvo rādītāju vērtējums [2023.]


SKOLAS PAMATDOKUMENTI

Skolas nolikums [19.10.2022.]

Attīstības plāns 2022./2023. – 2024./2025. mācību gadam [08.11.2022.]

Pašnovērtējuma ziņojums [14.10.2022.]

Pašnovērtējuma ziņojums [10.12.2021.]

Klases audzinātāja darba noteikumi un tiesības [11.10.2022.]

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās vidējās izglītības programmā [20.05.2024.]

Audzināšanas darba virzieni 2022.-2025. gadam [21.11.2022.]


REGLAMENTI

Skolas padomes reglaments [12.10.2016.]

Atbalsta personāla komisijas reglaments [04.02.2021.]

Vecāku padomes reglaments [12.10.2016.]


UZVEDĪBAS NOTEIKUMI

ekšējie kārtības noteikumi [22.04.2023.]

1. pielikums. Rīcības shēma, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

2. pielikums. Rīcības shēma, ja izglītības iestādē konstatē emocionālu, fizisku vardarbību starp izglītojamajiem

3. pielikums. Rīcības plāns, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas [19.10.2022.]

Sākumskolas sporta kompleksa publiskas izmantošanas noteikumi [28.11.2022.]

Iekšējās kārtības noteikumi "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu" [25.08.2021.]


IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PAR MĀCĪBU PROCESU

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība [07.09.2023.]


Kārtība, kādā tiek sniegti atbalsta pasākumi izglītojamiem [04.02.2021.]

Karjeras izglītības programma [2021.]


Skolas bibliotēkas iekšējās kārtības noteikumi [08.10.2018.]


PERSONAS DATU APSTRĀDE

Privātuma politika

Likumiskā pārstāvja piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu 

Pilngadīgā izglītojamā piekrišana savu personas datu apstrādei saistībā ar fotografēšanu un filmēšanu


CITI IEKŠĒJIE DOKUMENTI

Skolas vizuālā identitāte un tās lietošana (logotipa lietošanas vadlīnijas)


×