Covid-19 ierobežojošie pasākumi

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē, ka balstoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra  informāciju un citu valstu pieredzi kā arī Veselības ministrijas Epidemioloģiskās darba grupas rekomendācijām, ir aktualizētas Centra rekomendācijas Covid-19 pacientu izolācijai, kontaktpersonu mājas karantīnai, rīcībai, ja bērnam paradās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes (pielikumā), kā arī ievērojot aktualitātes, kas ir saistītas ar mācību gada uzsākšanos, ieteikumus sejas masku lietošanai un citiem profilakses pasākumiem izglītības iestādes.

Covid-19 pacientu izolācija
Saskaņā ar pētījumu rezultātiem, infekciozitāte Covid-19 infekcijas gadījumā saglabājas vidēji 6-8 dienas pēc slimības simptomu paradīšanās. Tā 6. dienā pēc saslimšanas gandrīz katrs trešais (30%) Covid-19 pacients joprojām ir infekciozs. 

Ņemot vērā minēto, Centrs iesaka pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju, noteikt izolācijas ilgumu 9 (deviņas) dienas no simptomu parādīšanas vai no pirmā laboratoriski apstiprināta Covid-19 testa.

Izglītojamajiem kuriem ir apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, ko apliecina pozitīvs antigēna tests (tai skaitā paštests), joprojām saglabājas iepriekšējā rekomendācija: tie var neievērot izolācijas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas), vai lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, ja kopš inficēšanās vai aizdomu apstiprināšanās pagājušas ne mazāk kā septiņas dienas un vismaz 24 stundas pirms atgriešanās klātienes izglītības procesā vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietā viņam nav slimības pazīmju (to novērtē pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīga izglītojamā likumiskais pārstāvis).

Lēmumu par Covid-19 pacienta izolācijas pārtraukšanu pieņem ārsts, ņemot vērā kāds ir pacienta veselības stāvoklis un vērtējot laiku kopš akūtas infekcijas slimības simptomu izzušanas:
· citu akūtas infekcijas slimības simptomu klīniska uzlabošanās;
· ne mazāk kā 24 stundas normāla ķermeņa temperatūra, nelietojot pretdrudža līdzekļus.

Ieteikumi kontaktpersonām
Atgādinām, ka šobrīd Centrs neveic aktīvu Covid-19 pacientu kontaktpersonu izsekošanu un uzraudzību. Tādēļ nedz ārstniecības personām, nedz arī kolektīvu vai iestāžu vadītājiem nav pienākums ziņot Centram par Coivd-19 pacienta kontaktpersonām.

Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  191. punktā ir noteikts, ka persona pēc pēdējā kontakta ar Covid-19 inficētu personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta ar SARS-CoV-2 vīrusu, ieskaitot personas ar pozitīvu antigēna testa rezultātu, septiņu dienu laikā pēc pēdējā kontakta ar inficēto cilvēku ievēro šādas epidemioloģiskās drošības prasības:

- ja persona ir nodarbināta darbos, kas var radīt pakalpojuma saņēmējam paaugstinātu risku veselībai saistībā ar Covid-19 (tai skaitā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes iestādē u. tml.), un kontaktēšanās ar inficēto personu notikusi, nelietojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ievēro vienu no šādiem nosacījumiem:

a) katru reizi pirms darba pienākumu veikšanas veic RNS vai antigēna testēšanu, tai skaitā izmantojot paštestus;
b) neveic darba pienākumus klātienē un gadījumā, ja nav iespējams veikt darba pienākumus attālināti, var saņemt darbnespējas lapu;
c) sabiedriskajās vietās, tai skaitā veicot darba pienākumus telpā, kur atrodas vairāk par vienu cilvēku (izņemot izglītības nozari), lieto respiratorus, ne zemākas klases par FFP2;

- novēro savu veselības stāvokli un, rodoties Covid-19 pazīmēm, sazinās ar ārstniecības personu.

- kontaktpersonas, kuras uzturas veselības aprūpes un sociālās aprūpes iestādēs.

Minētajām kontaktpersonām ieteicams ievērot 7 dienu mājas karantīnu pēc pēdējā kontakta ar SARS-CoV-2 vīrusu inficēto personu, ja nav parādījušies slimību simptomi un ir negatīvs 7. dienā veiktais SARS-CoV-2 RNS vai antigēna noteikšanas tests (laboratorijā veiks vai paštests). Ja kontaktpersonai nav veikts minētais tests, ieteicams ievērot 10 (desmit) dienu karantīna pēc pēdējā kontakta ar SARS-CoV-2 vīrusu inficēto personu.

Atgādinām, ka mājas karantīnas laika izbeigšanai ārsta izziņa nav obligāta.

Pilngadīgajam izglītojamajam vai nepilngadīgā izglītojamā likumiskajam pārstāvim jāinformē izglītības iestāde par izglītojamā inficēšanos ar Covid-19 un atrašanos izolācijā.

· Mājas karantīna izglītojamiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem netiek noteikta.

· Testēšana var tikt veikta, ja pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās izglītojamajiem un nodarbinātiem, kā arī pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātajiem, ir bijis tiešs kontakts ar Covid-19 inficētu personu mājsaimniecībā, tad minētās personas piedalās izglītības procesā klātienē, septiņu dienu laikā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu pēc iespējas veicot divus paštestus (4. un 7. dienā, īpaši ieteicama testa veikšana 4. dienā) un novērojot savu veselības stāvokli.
Tomēr Centrs rekomendē arī citiem izglītojamiem, kuri ir bijuši saskarē ar SARS-CoV-2 vīrusu inficēto personu, t. sk. mācību procesa laikā, ja iespējams, veikt divus Covid-19 paštestus septiņu dienu laikā (4. un 7. dienā, kā minēts, īpaši ieteicama testa veikšana 4. dienā) pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu pirms izglītības iestādes apmeklēšanās.

· Paštesti tiek veikti, ja izglītojamajiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem parādās Covid-19 saslimšanas simptomi.

· Skolas izsniegts paštests tiek veikts mājas apstākļos pirms došanās uz izglītības iestādi vai izglītības iestādē atbilstoši tajā noteiktai kārtībai.

Sejas masku lietošana principi izglītības iestādēs

· Var lietot ikviens brīvprātīgi, individuāli vērtējot riskus.

· Ieteicams lietot:
a) visām kontaktpersonām Covid-19 skartajā klasē, korpusā, ja to noteikusi izglītības iestāde (ja tiešs kontakts ar Covid-19 inficētu personu ir mājsaimniecībā, tad skolā maska nav jālieto, ja tiek veikts paštests un tas ir negatīvs, kā arī jānovēro savs veselības stāvokli un ja parādās Covid-19 pazīmes, nekavējoties jāsazinās ar ārstniecības personu);
b) ja to lietošanu (vismaz 2 nedēļas) noteikusi izglītības iestāde, kad konstatēts akūtu augšējo elpceļu infekciju gadījumu pieaugums klasē, klašu grupā vai mācību korpusā;
c) ja izglītojamam vai darbiniekam parādās akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības pazīmes – tādā gadījumā obligāti jālieto maska, jāveic paštests, ja persona atrodas izglītības iestādē, jāatstāj iestādes telpas, lietojot sejas masku un ievērojot piesardzības pasākumus, neraugoties uz paštesta rezultātiem (ja pat paštesta rezultāts ir negatīvs, tas var liecināt arī par inficēšanos ar kādu citu augšējo elpceļu infekcijas izraisītāju un risku citiem klātesošajiem).
d) Ievērojot minētās indikācijas, priekšrocība ir medicīniskajām maskām.

Citi akūtu augšējo elpceļu infekciju, ieskaitot Covid-19, izplatību ierobežojošie pasākumi izglītības iestādēs:
- pastiprināta telpu vēdināšana;
- roku mazgāšana un higiēna, roku dezinfekcija;
- telpu regulāra tīrīšana, virsmu (galdu, durvju rokturu, u.c.) dezinfekcija, īpaši intensīvi - koplietošanas telpās.

Pastiprināti Covid-19 un citu akūtu augšējo elpceļu infekciju izplatības ierobežojošie pasākumi izglītības iestādes, kas nodrošina pamata un vidējās izglītības pakāpē izglītības programmās ieteicams ieviest, ja kopējais izglītojamo kavējumu īpatsvars iestādē (atskaitot prombūtni zināma ar veselības stāvokli nesaistīta iemesla dēļ) pieaug un sasniedz 12%, bet stingri rekomendēts, ja tas ir sasniedzis 15%.

Epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā ieteicami papildu pasākumi, kurus sākotnēji ievieš uz 2 nedēļām, pēc tam veicot situācijas pārvērtēšanu:
- pastiprināta sejas maksu lietošana;
- nepieļaut kopīgu pasākumu rīkošanu.


Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

×