Izglītības procesa organizēšana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.6.1 punktu, 2021./2022. mācību gadā vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi 1.-12. klasēs iespējams organizēt atbilstoši izglītības iestādes vadītāja lēmumam.

Izglītības procesa īstenošanas veids var tikt mainīts atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai iestādē vai valstī.

Nosakot attālināto mācību procesu daļai klases skolēnu:
1. Skolotāji pievieno stundu kartes e-klasē līdz katras darba dienas plkst. 9.00, norādot vidi atgriezeniskās saites sniegšanai.
2. Skolotājs strādā klātienē ar skolēniem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts.
3. Skolēni, kuri atrodas karantīnā, mācās pašvadīti.
4. Skolotājs iespēju robežās konsultē skolēnus e-klasē.

Attālinātajam mācību procesam esot spēkā:
1. Skolotāji pievieno stundu kartes e-klasē līdz katras darba dienas plkst. 9.00, norādot vidi atgriezeniskās saites sniegšanai.
2. Skolēni atgriezenisko saiti skolotājiem iesniedz līdz stundas norises dienas plkst. 20.00.
3. Stundas kartes apjoms veidots tā, lai tās izpilde skolēnam neaizņemtu vairāk par 40 minūtēm. Ar visiem stundas materiāliem skolēns iepazīstas konkrētās mācību stundas laikā.
4. Tiešsaistes stundas un nobeiguma pārbaudes darbi tiek organizēti atbilstoši stundu sarakstā noteiktajam laikam. Ja objektīvu iemeslu dēļ skolēns pārbaudes darbu nevar veikt norādītajā laikā, skolotājs situāciju risina individuāli.
5. Tiešsaistes stundām jābūt ievietotām MS Teams kalendārā vismaz dienu pirms plānotās tiešsaistes nodarbības.
6. Nobeiguma pārbaudes darbi notiek atbilstoši nobeiguma pārbaudes darbu grafikam.
7. Kavējumus e-klasē atzīmē tikai klases audzinātājs.
8. Tiešsaistes stundas neapmeklējuma gadījumā priekšmeta skolotājs var veikt piezīmi skolēna dienasgrāmatā.×