Uzņemšanas noteikumi

Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts.

10. klases vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas

(kods 31 011 011) apakšnovirzieni Rīgas 64.vidusskolā:

1. Vispārējais - padziļināta matemātikas un angļu valodas apguve;

2. Ekonomikas - padziļināta ekonomikas, matemātikas un angļu valodas apguve;

3. Matemātikas - padziļināta matemātikas un fizikas apguve;

4. Veselības un sporta - padziļināta bioloģijas apguve un iespēja izstrādāt individuālo apmācības plānu augsta līmeņa sportistiem.


10. klasēs izglītojamos uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā šādus kritērijus:

- iestājpārbaudījuma rezultāts (maksimālais punktu skaits – 80 punkti);

- vidējais vērtējums sekmju izrakstā (maksimālais punktu skaits – 10 punkti).

Iesniegums iestājpārbaudījuma kārtošanai

Iestājpārbaudījuma paraugs 2017.g.


Jauno 10.klašu skolēnu tikšanās ar skolas administrāciju.

Bez iestājpārbaudījuma 10. klasē uzņem pretendentus, kuriem apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā vidējais vērtējums ir vismaz 7,5 balles.


Pēc iestājpārbaudījuma iesniedzamie dokumenti:

- direktoram adresēts viena no izglītojamā vecāku vai aizbildņa iesniegums

- izglītības dokumenti (liecības un apliecības par pamatizglītību kopija un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumentu oriģinālus)

- dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)

- bērna medicīniskā karte (izņemot Rīgas 64.vidusskolas absolventus)


Dokumenti iesniedzami direktora noteiktajā termiņā līdz 15.jūnijam.

Interešu izglītībā vidusskolēniem piedāvājam:

  • dziedāt jauktajā korī
  • dejot tautas deju kolektīvā "Dzērvenīte"
  • spēlēt teātri
  • trenēties volejbolā un florbolā
  • apgūt netradicionālos rokdarbus