Uzņemšanas noteikumi

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 64. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas 10.klasē.

Iekšējie noteikumi par 10.klašu uzņemšanu

Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts.

10. klasē piedāvājam šādas izglītības programmas:

• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31 011 011)

Apakšnovirzieni ir:

1. Vispārējais - padziļināta matemātikas un angļu valodas apguve

2. Ekonomikas - padziļināta ekonomikas, matemātikas un angļu valodas apguve

3. Matemātikas - padziļināta matemātikas un fizikas apguve

4. Veselības un sporta - padziļināta bioloģijas apguve un iespēja izstrādāt individuālo apmācības plānu augsta līmeņa sportistiem

Mācību plāni:

Vispārējais

Ekonomikas

Matemātikas

Veselības un sporta

• vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (kods 3101 4011)

1. Teātra māksla

Teātra programmas mācību plānu PDF formātā var apskatīt šeit: Teātra programmas plāns


10. klasēs izglītojamos uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījuma rezultātiem.
Iestājpārbaudījums notiek 2019. gada 17. jūnijā plkst. 9.00.
Iesniegumu iestājpārbaudījuma kārtošanai iesniegt skolas lietvedei līdz 14.06.2019. plkst. 16.00 vai izņēmuma gadījumā 17.06.2019. plkst. 8.15.

Iesniegums iestājpārbaudījumu kārtošanai, lejuplādēt šeit.

Iestājpārbaudījuma paraugs

Pēc iestājpārbaudījuma iesniedzamie dokumenti:

- direktoram adresēts viena no izglītojamā vecāku vai aizbildņa iesniegums, lejuplādēt šeit

- izglītības dokumenti (liecības un apliecības par pamatizglītību kopija un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumentu oriģinālus)

- dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)

- bērna medicīniskā karte (izņemot Rīgas 64.vidusskolas absolventus)


Iestājpārbaudījuma rezultāti ar izglītojamo kodiem tiks publicēti skolas mājas lapā un izvietoti skolā pie ziņojuma dēļa līdz 18. jūnija plkst. 9.00.

Izglītojamiem, kas sekmīgi būs nokārtojuši iestājpārbaudījumus, dokumentus ir jāiesniedz direktora noteiktajā termiņā līdz 19. jūnija plkst. 14.00 skolotāju istabā.

Līdz 19. jūnija plkst. 17.00 uzņemto 10.klašu izglītojamo saraksts ar piešķirtajiem kodiem būs publicēts skolas mājas lapā un izvietots skolā pie ziņojuma dēļa. 

Uzņemtās 10. klases tiek aicinātas uz tikšanos ar klases audzinātājiem 20. jūnijā plkst. 10.00.


Papildus uzņemšanas iestājpārbaudījuma norises laiks: 19.08.2019. plkst.9.00.


Interešu izglītībā vidusskolēniem piedāvājam:

  • dziedāt jauktajā korī
  • dejot tautas deju kolektīvā "Dzērvenīte"
  • spēlēt teātri
  • trenēties volejbolā un florbolā
  • apgūt netradicionālos rokdarbus

Uzņemšana 11. un 12. klasē.

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji izglītojamo skolā var pieteikt ierodoties Ūnijas ielā 93 pie lietvedības pārzines, katru darba dienu no 8.30 - 16.00 (Skolēnu brīvlaikā no 9.00 - 13.00).
Skolā vecāki aizpilda noteiktas formas veidlapu, līdzi ņemot liecību par pēdējo semestri. Pieteikt bērnu skolai var arī elektroniski, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu r64vs@riga.lv. Atbilstoši noteiktajām prasībām iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Iesniegums, lejuplādēt šeit

Nepieciešamības gadījumā var norunāt tikšanos ar direktoru, iepriekš par to vienojoties pa tel. 67598929.


×