Uzņemšanas noteikumi

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 64. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas 10.klasē.

Iekšējie noteikumi par 10.klašu uzņemšanu

Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts.

10. klasē piedāvājam šādas izglītības programmas:

• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31 011 011)

Apakšnovirzieni ir:

1. Vispārējais - padziļināta matemātikas un angļu valodas apguve

2. Ekonomikas - padziļināta ekonomikas, matemātikas un angļu valodas apguve

3. Matemātikas - padziļināta matemātikas un fizikas apguve

4. Veselības un sporta - padziļināta bioloģijas apguve un iespēja izstrādāt individuālo apmācības plānu augsta līmeņa sportistiem

Mācību plāni:

Vispārējais

Ekonomikas

Matematikas

Veselības un sporta

• vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (kods 3101 4011)

1. Teātra māksla

10. klasēs izglītojamos uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījuma rezultātiem.
Iestājpārbaudījums notiek 2018.gada 18.jūnijā plkst. 9.00.
Iesniegumu iestājpārbaudījuma kārtošanai iesniegt skolas lietvedei līdz 15.06.2018. plkst. 16.00 vai izņēmuma gadījumā 18.06.2018. plkst. 8.15.

Iesniegums iestājpārbaudījumu kārtošanai, lejuplādēt šeit

2017.gada iestājpārbaudījuma paraugs

Pēc iestājpārbaudījuma iesniedzamie dokumenti:

- direktoram adresēts viena no izglītojamā vecāku vai aizbildņa iesniegums, lejuplādēt šeit

- izglītības dokumenti (liecības un apliecības par pamatizglītību kopija un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumentu oriģinālus)

- dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)

- bērna medicīniskā karte (izņemot Rīgas 64.vidusskolas absolventus)


Dokumenti iesniedzami direktora noteiktajā termiņā līdz 20. jūnija plkst. 15.00.

Papildus uzņemšanas iestājpārbaudījuma norises laiks: 21.08.2018.


Interešu izglītībā vidusskolēniem piedāvājam:

  • dziedāt jauktajā korī
  • dejot tautas deju kolektīvā "Dzērvenīte"
  • spēlēt teātri
  • trenēties volejbolā un florbolā
  • apgūt netradicionālos rokdarbus


×