Latvijas Skolas soma

KULTŪRIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "LATVIJAS SKOLAS SOMA" 
2023./2024.m.g.

Mērķis - sniegt izglītojamajiem daudzpusīgu kultūras pieredzi un zināšanas par Latvijas kultūru, apzinoties, ka kultūra ir ne tikai galvaspilsētā. Dot iespēju piedzīvot un izbaudīt kultūru klātienē, izejot ārpus mācību priekšmetu ietvara, tvert dziļāk un plašāk, veidojot izpratni par sabiedrību un tās vērtībām.

2023./2024. m.g. 1. semestrī paredzētais finansējums ir 7 eiro vienam izglītojamajam.

Programmā “Latvijas skolas soma” ietvertās kultūras jomas paliek nemainīgas:

- arhitektūra
- dizains
- vizuālā māksla
- mūzika
- teātris
- deja
- cirks
- kino
- literatūra
- kultūras mantojums

 Lai mums visiem jauniem piedzīvojumiem, atklājumiem, iespaidiem un emocijām bagāts gads kopā ar  programmu “Latvijas skolas soma,” lai mēs spētu ieraudzīt un sajust  Latvijas kultūru visā tās krāšņumā un daudzveidībā!


ATSKATS UZ PAVEIKTO KULTŪRIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ
"LATVIJAS SKOLAS SOMA" 2022./2023.m.g.

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” mērķis bija aptvert tās kultūras jomas, kurās vēl nav bijušas aktivitātes, lai paplašinātu izglītojamo kultūras pieredzi, piedzīvot mākslu un kultūru klātienē, kļūstot par šī notikuma aktīvu līdzdalībnieku.

Sasniegtais – 1. - 12. klašu izglītojamie apmeklējuši 103 kultūras norises. Aktivitātēs piedalījās visi 1453 skolas izglītojamie. Visi programmai paredzētie līdzekļi tika apgūti. Lielākā daļa aktivitātes ir notikušas klātienē (94) un ir ietvertas tās kultūras jomas kurās iepriekšējos gados nav bijušas aktivitātes (arhitektūra, dizains, dokumentālais kino). Digitāli notikušas 9 nodarbības. 

Ieguvumi: Programma “Latvijas skolas soma” ir kļuvusi par mācību un audzināšanas procesa sastāvdaļu, veidojot spēcīgu individualitāti, gara inteliģenci, pilsoniski atbildīgu un valstiski domājošu personību ar piederības sajūtu, apzinātības līmenī esot šeit un tagad.

Direktora vietniece Gunta Stūrmane

KULTŪRIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "LATVIJAS SKOLAS SOMA" 
2022./2023.m.g.


Mērķis - aptvert tās kultūras jomas, kurās vēl nav bijušas aktivitātes, lai paplašinātu izglītojamo kultūras pieredzi, piedzīvot mākslu un kultūru klātienē, kļūstot par šī notikuma aktīvu līdzdalībnieku.

Programma “Latvijas skolas soma" - mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina skolā notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes un dod iespēju izglītojamajiem piedzīvot mākslas un kultūras norises gan klātienē, gan attālināti, nodrošina izglītojamajiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kā arī izzināt kultūras mantojumu.

Programmā “Latvijas skolas soma” ietvertās kultūras jomas:

- arhitektūra
- dizains
- vizuālā māksla
- mūzika
- teātris
- deja
- cirks
- kino
- literatūra
- kultūras mantojums

2022./2023.m.g. 1. semestrī paredzētais finansējums ir 4 eiro vienam izglītojamajam.


ATSKATS UZ PAVEIKTO KULTŪRIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ
"LATVIJAS SKOLAS SOMA" 2021./2022.m.g.

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” mērķis bija piedzīvot mākslu un kultūru klātienē, kļūstot par šī notikuma aktīvu dalībnieku, lai iegūtu jaunas zināšanas un raisītu pozitīvas emocijas un līdzpārdzīvojumu.

Gada garumā 1.-12 klašu izglītojamie kopumā piedzīvojuši 98 kultūras norises, kuras ir papildinājušas zināšanas gan literatūrā, gan mūzikā, vizuālajā mākslā, teātra mākslā, gan kulturoloģijā, iepazīstoties ar kultūras mantojumu. Pasākumi ir palīdzējuši realizēt kompetenču pieeju izglītībā, devuši iespēju iziet no skolas un saskarties ar kultūru un mākslu arī citā, reālajā vidē. Lielākā daļa aktivitātes ir notikušas klātienē, kas arī bija uzstādītais mērķis.

Tika īstenotas aktivitātes, kas 1.-12. klašu izglītojamajiem deva iespēja apmeklēt koncertlekcijas, muzejpedagoģiskās programmas, apmeklēt Latvijas kultūrmantojuma vietas, iepazīties ar cirka mākslu, leļļu teātra izrādēm. Aktivitātēs piedalījās visi 1524 skolas izglītojamie. Visi programmai paredzētie līdzekļi tika iztērēti.

Veiksmīgas darbības atslēgas vārdi:
• savlaicīga plānošana (izveidota sistēma);
• sadarbība (ar vadību, mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem);
• komunikācija (ar pakalpojuma sniedzējiem);
• elastība (pārplānošana COVID ierobežojumu noteikšanas un saslimšanas gadījumos).

Atgriezeniskā saite tika nodrošināta:
• mācību stundās;
• klases stundās;
• skolēnu  un vecāku atsauksmes;
• publikācijas skolas mājas lapā.

Programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore  Gunta Stūrmane 2021. gada 16. decembrī dalījās pieredzē “Latvijas skolas somas” Rīgas valstspilsētas pašvaldības skolu koordinatoru sanāksmē par programmai atvēlēto līdzekļu jēgpilnu izmantošanu.

Ieguvumi:
Programma nodrošināja skolēniem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju visu sociālo slāņu bērniem pieredzēt Latvijas kultūru un iepazīt Latvijas vērtības, kas papildināja mācību saturu palīdzēja veidot izglītotu daudzpusīgu personību, attīstīja kultūras izpratnes kompetenci, rosināja radošumu līdzdarbojoties un stiprināja izglītojamo pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.

Tālākās attīstības vajadzības:    
Aptvert tās kultūras jomas, kurās vēl nav bijušas aktivitātes, lai paplašinātu izglītojamo kultūras pieredzi.
Piesaistīt vecāku līdzfinansējumu kultūras norišu apmeklēšanai.

Sagatavoja direktora vietniece – Gunta Stūrmane


PROGRAMMA "LATVIJAS SKOLAS SOMA" TURPINĀSIES ARĪ 2022. GADĀ

23. novembrī, Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja nākamā gada valsts budžetu, tostarp finansējums 2,5 miljonu eiro apmērā tika piešķirts kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” turpināšanai 2022. gadā. 
Likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” programmas “Latvijas skolas soma” norišu nodrošināšanai 3,5 miljoni iezīmēti katram no nākamajiem diviem gadiem.

Arī turpmāk, pēc Latvijas valsts simtgades programmas noslēguma, vairāk nekā 200 000 Latvijas skolēniem, kas apgūst klātienes vispārējās un profesionālās, t. sk. speciālās izglītības programmas, pamata un vidējās izglītības posmā, būs nodrošināta iespēja regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, pieredzot vismaz vienu kultūras un mākslas norisi katrā mācību semestrī.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis: “Programma “Latvijas Skolas soma” ir būtisks ilgtermiņa ieguldījums mūsu nākotnē – iespēja iepazīties ar kultūras norisēm tuvākā vai tālākā apkārtnē, iespēja paplašināt redzesloku un emocionālo pasauli ir īpaši svarīga laikā, kad veidojas personība. Esmu gandarīts, ka no simtgades projekta programma kļuvusi par mūsu kultūras procesa pašsaprotamu sastāvdaļu, tik nepieciešamu un gaidītu.”

“Kopīgā darbā esam spējuši pierādīt, ka bagātās un daudzveidīgās Latvijas kultūras norises ne vien sniedz skolēniem jaunas zināšanas, bet arī palīdz meklēt atbildes uz sev personīgi nozīmīgiem un sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, kliedē saspringumu, māca izvēlēties korektus informācijas avotus un kvalitatīvu izklaidi. Tāpēc svarīgi, lai kultūras norises ir regulāri pieejamas visiem skolēniem. Laikā, kad īpaši augstu tiek vērtēta inovatīva domāšana, radoša problēmu risināšana un elastība, kultūrpratība palīdz gūt panākumus šodienas ekonomikā un sekmē spēju attīstīt augstas pievienotās vērtības preces un pakalpojumus rīt,” saka programmas vadītāja Aija Tūna.

Esot daļa no mācību procesa, programma “Latvijas skolas soma” palīdz nodrošināt skolās mūsdienīgu izglītības saturu un metodes un stiprina skolēnu piederības sajūtu un lepnumu par savu valsti. Mazinot nevienlīdzību kultūras pieejamībai, programma nozīmīgi ietekmē jauniešu personības attīstību un nākotnes karjeras izvēles.

Arī kultūras nozares profesionāļi atzīst, ka programma “Latvijas skolas soma” sekmē kvalitatīva bērniem un jauniešiem domāta kultūras piedāvājuma attīstību un paver jaunas iespējas nozares attīstībai. Programmā iekļautās kultūras norises mudina meklēt jaunas darbības formas un rezultātus, sekmē nodarbinātību kultūras nozarē, jo īpaši pandēmijas apstākļos, un paplašina kultūras pieejamību reģionos.

Šobrīd programmā “Latvijas skolas soma” pieejams plašs jaunradītu digitālo kultūras norišu klāsts, tostarp digitālajai videi adaptētas jau esošas klātienes norises. Vienlaikus nemainīgas saglabājas kvalitātes prasības un atbilstība programmas saturam. Lai arī pēc Covid–19 pandēmijas ierobežojumu atcelšanas skolēniem visā Latvijā atkal būs pieejamas klātienes norises kultūras institūcijās un izbraukuma norises skolās, ir skaidrs, ka saglabāsies arī pieprasījums pēc digitālajām norisēm, kas ērti iekļaujamas mācību procesā, ir lētākas un ļauj aizsniegt plašāku teritoriju un norišu klāstu. Kā atzīmē Aija Tūna: “Tā vietā, lai šausminātos par ilgo ekrānos un sociālajos tīklos pavadīto laiku, mums jāmudina un jāradina skolēni izvēlēties tajos kvalitatīvu saturu. Jau tagad varam teikt, ka jaunieši vairāk skatās Latvijas filmas, izrādes, izstādes un citus kultūras notikumus, par kuru eksistenci viņi agrāk pat nenojauta. Arī daudziem skolotājiem ievērojami paplašinājies priekšstats par kultūras norišu klāstu.”

Programma “Latvijas skolas soma” 2018. gadā sākās kā iniciatīva Latvijas valsts simtgades programmā, tāpēc tās mērķis bija radīt skolēniem iespēju iepazīt Latvijas valstiskuma attīstību, skaistumu un sasniegumus. Kopš 2020. gada tā ir nostabilizējusies kā kultūrizglītības programma, nodrošinot skolēniem iespēju regulāri iepazīt Latvijas mākslas un kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes.


Plašāk par programmu “Latvijas skolas soma”:
https://lv100.lv/skolassoma/ 
Latvijas skolas somas Facebook 
Latvijas skolas somas InstagramLATVIJAS VALSTS SIMTGADES INICIATĪVA – PROJEKTS “LATVIJAS SKOLAS SOMA”

Sācies jaunais 2021./2022. mācību gads un sākām piepildīt katrs savu “Latvijas skolas somu” ar jaunam zināšanām, emocijām un piedzīvojumiem, iepazīstot Latvijas mākslas un kultūras vērtības, skaisto Latvijas dabu un kultūrainavu.

Mērķis – nodrošināt skolēniem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju pieredzēt Latviju klātienē, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, pieredzēt mākslu un kultūru, kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.
Projekts „Latvijas skolas soma” ir lieliska Latvijas sabiedrības dāvana bērniem un jauniešiem Latvijas valsts simtgadē.

Iespējas un izaicinājumi:
skolēniem – piedzīvojums, jauni iespaidi, zināšanas, prieks, sadarbība, līdzdarbošanās.
vecākiem – noticēt, ka šī ir visīstākā mācīšanās.
skolotājiem – saredzēt iespēju iziet ārpus mācību priekšmeta ietvara, paveikt vairāk.

“Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolā notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.

Dalībnieki - visi izglītojamie.

“Latvijas skolas somas” saturiskās jomas: 

  • Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības
  • Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes
  • Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā
  • Latvijas daba un kultūrainava
×